LIKVIDACE ODPADU A ZELLENĚ

Likvidace odpadu ze zeleně

Cena za převzetí odpadů ze zeleně k likvidaci:

Bioodpad (tráva,listí, rostlinné zbytky) 600 Kč/t + 21 % DPH
Větve do průměru 30 cm 700 Kč/t + 21 % DPH
Kořeny, pařezy 1300 Kč/t + 21 % DPH

 

 

Katalog do zařízení přijímaných odpadů:

020101 Kaly z praní a z čištění
020103 Odpad rostlinných pletiv
020106 Zvířecí trus, moč a hnuj (včetně znečištěné slámy); kalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
020107 Odpad z lesnictví
020301 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
020304 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020305 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020401 Zemina z čištění a praní řepy
020402 Odpad uhličitanu vápenatého
020601 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020603 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020701 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
020702 Odpad z destilace lihovin
020704 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020705 aly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
030101 Odpadní kůra a korek
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 030104
030301 Odpadní kůra a korek
030307 Mechanicky oddělitelný výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
030308 Odpady ze třídění papírua lepenky určené k recyklaci
030310 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
040101 Odpadní klihovka a štípenka
040210 Organické hmoty přírodních produktů (např. tuk, vosk)
040221 Odpad z nezpracovaných textilních vláken
040222 Odpad ze zpracovaných textilních vláken
100103 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
150101 Papírové s lepenkové obaly
150103 Dřevěné obaly
160306 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
170201 Dřevo
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170506 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
190503 Kompost nevyhovující jakosti
190603 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
190604 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
190605 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostliného původu
190606 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostliného původu
190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
191201 Papír a lepenka
191207 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
191302 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
200101 Papír a lepenka
200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200125 Jedlý olej a tuk
200138 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200201 Biologicky rozložitelný odpad
200202 Zemina a kameny
200302 Odpad z tržišť
200304 Kal ze septiků a žump
200306 Odpad z čištění kanalizace

V zařízení pro využívání odpadů jsou ještě dále přijímány takové organické látky a hmoty, které splňují požadavky vstupních surovin dle ČSN 46 5735 Průmyslové komposty čl. 2.2.